เงื่อนไขการชำระเงิน

ElectroMer™ Operated By Polytech Industry Company Limited

ทางบริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การชำระเงินต้องชำระผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ในนามนิติบุคคล คือ “ บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เลขที่บัญชี 1673049845 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ้อมน้อย ” เท่านั้น ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินในนามพนักงานขาย หรือ ชำระเงินในนามบุคคล หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าทั้งสิ้นโดยการชำระเงิน พนักงานขาย จะต้องแสดงเอกสารยืนยันพร้อมเงื่อนไขการขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคาร“ บริษัท โพลิเทคอินดัสทรี จำกัด ” เท่านั้น และเมื่อชำระแล้วลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบผ่านช่องทางการติดต่อดังนี้เท่านั้น
Tel: 022577154 / 08 6307 7319 Email: account1@ptigroups.com / info@ptigroups.com โดยลูกค้าจะต้องระบุชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านกลับได้ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง บริษัทฯจะถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์.