กระแสไฟฟ้าไปไหนหากเรายืนบนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไหลผ่านสื่อตัวนำไฟฟ้า ซึ่งตัวเราก็เป็นสื่อตัวนำไฟฟ้า เมื่อเราไปสัมผัสแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอาทิเช่น ตู้MDB Switchboard SwithGear อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ LT/MT/HT หรือแม้แต่ Substation หากไม่มีแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ป้องกันไว้ หรือ ใช้แผ่นยางอื่นๆที่ไม่ผ่านมาตรฐาน หรือไม่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งานฉนวนไฟฟ้า ก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่าง ครบวงจร เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช๊อต เกิดไฟฟ้าดูด ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต

หากเราเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ปูพื้นหน้า ตู้MDB Switchboard SwithGear อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ LT/MT/HT หรือแม้แต่ Substation หรือปูพื้นบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงไฟฟ้า ไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านตัวเราไปได้ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆตั้งแต่ 400 V – 115kV. ( Class 0 , Class 1 , Class 2, Class 3 ,Calss 4 IEC 61111:2009 ) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร

เพราะฉะนั้นหากเรายืนอยู่บนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer กระแสไฟฟ้าไม่ไหลไปไหน กระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านตัวเราได้ จึงปลอดภัยต่อชีวต ไม่เกิดไฟฟ้าช๊อต ไม่เกิดไฟฟ้าดูดนั้นเอง

การที่จะเกิดไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าดูดได้นั้น เกิดจากการที่ไฟฟ้าสามารถไหลได้ครบวงจร และ มีแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน และสามารถป้องกันได้โดยการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานของแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้ที่ Tel: 0863077319 Email: ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าขายดีอันดับ 1 ของไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ

Leave a Reply