ESD คืออะไร

ESD – Electrostatic Discharge คือ ไฟฟ้าสถิตย์ เป็นการปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าของวัตถุ 2 ชนิดอย่างรวดเร็ว เกิดจากการสะสมของประจุไฟฟ้าไว้บนผิววัตถุ เมื่อวัตถุมีปริมาณประจุไฟฟ้าแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการถ่ายเทของประจุไฟฟ้า คือ อิเลกตรอน และเมื่อไปสัมผัสกับอีกวัตถุหนึ่งจะทำให้เกิดการดึงดูด/ผลักกันหรืออาจเกิดประกายไฟได้ ซึ่งปริมาณหรือความรุนแรงของไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้น จะขึ้นอยู่กับชนิดและพื้นผืวสัมผัสของวัสดุทั้งสอง ระยะเวลาในการสัมผัส ความชื้นสัมพัทธ์ ยิ่งค่าความชิ้นสัมพทธ์ต่ำก็ยิ่งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์มากนั้นเอง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 022577154 MB : 0863077139 LINE ID @ptirubber Email: info@ptigroups.com

Leave a Reply