What is Electrostatic Discharge (ESD)?

การคายประจุไฟฟ้าสถิต(ESD) คือการถ่ายเทประจุไฟฟ้า อย่างกะทันหันระหว่างวัตถุสองชิ้นที่มีศักย์ไฟฟ้าต่างกัน เกิดขึ้นเมื่อมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนอย่างรวดเร็วจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง การถ่ายโอนอิเล็กตรอนนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสโดยตรงหรือเมื่อวัตถุอยู่ใกล้กัน ซึ่งประจุไฟฟ้าสถิต(ESD) ส่งผลให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหายทันที หรือทำให้เกิดความเสียหายแบบแฝง รวมถึงในเรื่องของความสะอาด การมีฝุ่นเกาะบนชิ้นงาน

ด้วยเหตุนี้ ประจุไฟฟ้าสถิตESD ก่อให้เกิดความเสี่ยงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การประกอบ การจัดการชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้องเก็บวัตถุระเบิด ห้องเก็บสารเคมี ห้องคลีนรูม เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิต ESD ควรใช้วัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตยESD  การต่อสายดิน การใช้พื้นที่ทำงาน อุปกรณ์ที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าสถิต ESD หรือการเลือกใช้แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD ( Anti-Static (ESD) Rubber Sheet)  

หากคุณกำลังมองหา #แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD  #แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตESD สามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่แบรนด์ ElectroMer ผ่านช่องทาง LINE ID @PTIRUBBER   Email: info@ptigroups.com   Tel: 022577154 MB : 0863077319